Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Cygnusshop

 

Ondernemingsgegevens

BV Steven De Smedt – Dierenarts

Cygnusshop

Paul van Roosbroecklaan 46, 2220 Heist-op-den-Berg

steven@dierenartsdesmedt.be 015/762.764 Ondernemingsnummer: 0720759488

Btw-nummer: BE0720759488

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van dierenarts Steven De Smedt, een bv met maatschappelijke zetel te Paul van Roosbroecklaan 46, 2220 Heist-op-den-Berg, BTW BE 0720759488, (hierna Cygnusshop) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Cygnusshop moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Cygnusshop aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Cygnusshop niet. Cygnusshop is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Cygnusshop is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Cygnusshop. Cygnusshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant kan tijdens de bestelprocedure verschillende producten vanop de e-commerce website toevoegen aan zijn/haar winkelmandje. Hierbij kan men het aantal items van 1 product invoeren. Via de pagina “Afrekenen” dient de Klant eerst zijn gegevens in te voeren alvorens over te kunnen gaan naar de betaling. Een overzicht van de geselecteerde producten kan de Klant onderaan de pagina “Afrekenen” terugvinden. Ditzelfde overzicht staat ook op de pagina “Winkelmandje”.

Op de pagina “Winkelmandje” heeft de Klant daarenboven ook nog de mogelijkheid om het aantal items van 1 product aan te passen indien de Klant zich bedenkt of vergist heeft.

Op de pagina “Afrekenen” kan de Klant kiezen welke verzendmethode hij verkiest. De mogelijke verzendmethodes verschijnen automatisch zodat de Klant zijn voorkeur kan aanduiden alvorens over te gaan tot het kiezen van een betaalwijze. Het is mogelijk dat voor bepaalde producten of bepaalde woonregio’s niet alle aangeboden verzendmethodes verschijnen, waardoor uiteindelijk de klant enkel voor de optie “afhalen” kan kiezen.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via de online betaalapplicatie van Mollie waar betalen door middel van debetkaart mogelijk is (Bancontact)
  • contant of via debetkaart op het moment van afhalen of op het moment van lokale levering (zie verder bij levermethoden)

Na het kiezen van de betaalmethode dient de Klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden door dit aan te vinken alvorens op de knop “Bestelling plaatsen” te klikken.

Cygnusshop is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Wanneer een bestelling ontvangen wordt door Cygnusshop, wordt deze zo snel mogelijk verwerkt. Bij betaling door middel van een overschrijving, zal de bestelling verwerkt worden van zodra het geld ontvangen is.

De goederen die op voorraad zijn, worden binnen de 3 weekdagen geleverd aan de Klant indien deze voor levering gekozen heeft. Indien de klant gekozen heeft voor levering via Bpost, is het mogelijk dat er sprake is van vertraging wanneer Bpost vertraging heeft. Wanneer de Klant gekozen heeft om de goederen zelf op te halen, krijgt de klant een bevestigingse-mail binnen de 3 weekdagen waarna de Klant de bestelde goederen kan komen ophalen.

Wanneer het bestelde goed niet op voorraad is kan de levertermijn langer worden. Indien deze levertermijn de periode van 1 week overschrijdt zal Cygnusshop contact opnemen met de Klant om de afhandeling van de bestelling te bespreken.

Wanneer de Klant meerdere goederen besteld heeft, waarvan een deel niet op voorraad is, wordt de levering pas verzorgd van zodra alle bestelde goederen op voorraad zijn. Op deze manier wordt vermeden dat er meerdere leveringen gebeuren voor 1 bestelling.

Levering wordt verzorgd door Bpost, ongeacht het aankoopbedrag en dit tot een gewicht van 20kg. Afhankelijk van het totale zendgewicht zal een kostprijs voor verzending in rekening gebracht worden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Cygnusshop.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Cygnusshop was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Cygnusshop.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Cygnusshop te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Cygnusshop.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Cygnusshop, Paul van Roosbroecklaan 46, 2220 Heist-op-den-Berg, 015/762.764, steven@dierenartsdesmedt.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De Klant kan het modelformulier voor herroeping terugvinden via onze website [http://cygnusshop.be/herroepingsformulier].

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Cygnusshop heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Cygnusshop, Paul van Roosbroecklaan 46, 2220 Heist-op-den-Berg. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Cygnusshop zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Cygnusshop alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Cygnusshop op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Cygnusshop wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Cygnusshop geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Cygnusshop betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Elk verschuldigd bedrag dat niet betwist wordt door Cygnusshop en niet terugbetaald wordt binnen 2 maanden na de schriftelijke aanvraag, geeft de klant recht op een vergoeding van 15% van het betreffende bedrag, met een maximum van €50.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd of door de Klant zijn opgehaald, dient de Klant contact op te nemen met de Cygnusshop klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Cygnusshop.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Cygnusshop zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Cygnusshop is bereikbaar op het telefoonnummer +32 015/762.764, via e-mail op steven@dierenartsdesmedt.be of per post op het volgende adres Paul van Roosbroecklaan 46, 2220 Heist-op-den-Berg. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Elke betwisting met betrekking tot een factuur moet per aangetekend schrijven meegedeeld worden binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de betreffende factuur.

Facturen zijn contant betaalbaar. Indien facturen niet tijdig betaald worden, zal een eerste gratis herinnering worden verstuurd. Indien u opnieuw niet betaalt binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, zullen u verwijlintresten worden aangerekend zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding als volgt:

  1. 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  2. 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
  3. 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50 euro verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.
Bij een geschil zijn alleen de rechtbanken van Heist-op-den-Berg en Mechelen bevoegd.
Elke adres- en telefoonnummerwijziging moet ons zo spoedig mogelijk meegedeeld worden. Bij gebrek hieraan zullen de kosten in verband met de opzoeking aangerekend worden.
Bij een openstaande vordering kunnen wij uw gegevens, inclusief factuurgegevens, doorgeven aan een derde partij die instaat voor de inning ervan.

Artikel 11: Privacy

Zie alle informatie op : https://cygnusshop.be/privacy

 Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De soorten cookies die gebruikt worden, staan hieronder vermeld:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Deze cookies worden door Cygnusshop gebruikt om na te gaan welke pagina’s u het interessantste vindt. Op deze manier kan Cygnusshop in de toekomst nog beter aan uw noden voldoen.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Cygnusshop om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Cygnusshop. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij een geschil zijn alleen de rechtbanken van Heist-op-den-Berg en Mechelen bevoegd.

Bij geschillen wordt er steeds getracht om een voor zowel de Klant als voor Cygnusshop aanvaardbare oplossing te vinden. Vooraleer een geschil uitgesproken wordt op een rechtbank is Cygnusshop van mening om eerst te trachten op een open communicatieve manier tot een oplossing te komen. Ook de Europese Commissie biedt hier hulp. Hun website: http://ec.europa.eu/odr heeft tot doel om rechtszaken te vermijden en tot een eenvoudigere, snellere en goedkopere oplossing te komen. Slechts wanneer dit niet mogelijk is, zal beroep gedaan worden op een rechtbank om uitspraak te doen over de kwestie.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Cygnusshop,

Paul van Roosbroecklaan 46,

2220 Heist-op-den-Berg

015/762.764

steven@dierenartsdesmedt.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en):

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.